ที่ สน 0018.1/ 13776 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอแจ้งระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช่จ่ายแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

ดาวโหลด : ที่ สน 0018.1/ 13776 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอแจ้งระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช่จ่ายแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

Copyright © 2019. All rights reserved.