ที่ สน 0018.1/ว 15820 ลงวันที่ 13 กันยายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งหมายจับของพนักงานฝ่ายปกครองให้มีการเวียนหมายจับในระบบสารสนเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการแจ้งผู้อำนวยการทะเบียนกลางดำเนินการย้ายผู้ถูกออกหมายจับเข้าทะเบียนบ้านกลาง กรณียังจับตัวไม่ได้เกินกว่า 180 วัน

ดาวโหลด : ที่ สน 0018.1/ว 15820 ลงวันที่ 13 กันยายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งหมายจับของพนักงานฝ่ายปกครองให้มีการเวียนหมายจับในระบบสารสนเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการแจ้งผู้อำนวยการทะเบียนกลางดำเนินการย้ายผู้ถูกออกหมายจับเข้าทะเบียนบ้านกลาง กรณียังจับตัวไม่ได้เกินกว่า 180 วัน

Copyright © 2019. All rights reserved.