ที่ สน 0018.1/ว 16253 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมกรประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment:ITA) ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดาวโหลด : ที่ สน 0018.1/ว 16253 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมกรประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment:ITA) ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Copyright © 2019. All rights reserved.