ที่ สน 0018.1/ว 16254 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานฝ่ายปกครอง ผ่านระบบ DOPA Channel

ดาวโหลด : ที่ สน 0018.1/ว 16254 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานฝ่ายปกครอง ผ่านระบบ DOPA Channel

Copyright © 2019. All rights reserved.