ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.3/ว18503 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรากรเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลเอกชน กรณีผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2)

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.3/ว18503 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรากรเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลเอกชน กรณีผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2)

Copyright © 2019. All rights reserved.