ที่ สน 0018.3/ว18507 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งเสริมสมาชิก กบข. ทำแบบสอบถามเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออมการลงทุนและการบริหารเงินของสมาชิก กบข.

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.3/ว18507 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งเสริมสมาชิก กบข. ทำแบบสอบถามเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออมการลงทุนและการบริหารเงินของสมาชิก กบข..

Copyright © 2019. All rights reserved.