ที่ สน 0018.4/277 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ , ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร ที่ 1 เรื่อง การส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.4/277 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ , ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร ที่ 1 เรื่อง การส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Copyright © 2019. All rights reserved.