ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว14941 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการบริหารจัดการแบบบรูณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในห้วง 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว14941 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการบริหารจัดการแบบบรูณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในห้วง 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

Copyright © 2019. All rights reserved.