ที่ สน 0018.4/19222 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำระบบโปรแกรมบริหารงานฐานข้อมูลอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนลูกซอง ตามโครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.4/19222 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำระบบโปรแกรมบริหารงานฐานข้อมูลอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนลูกซอง ตามโครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)

Copyright © 2019. All rights reserved.