ที่ สน 0018.4/19414 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในห้วง 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.4/19414 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในห้วง 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

Copyright © 2019. All rights reserved.