ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว632 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจความต้องการวัสดุตรวจสารเสพติด ตามโครงการจัดหาวัสดุตรวจสารเสพติดให้แก่ชุดเฉพาะกิจฝ่ายปกครองประจำศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว632 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจความต้องการวัสดุตรวจสารเสพติด ตามโครงการจัดหาวัสดุตรวจสารเสพติดให้แก่ชุดเฉพาะกิจฝ่ายปกครองประจำศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Copyright © 2019. All rights reserved.