ที่ สน 0018.4/ว19693 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในห้วง 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.4/ว19693 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในห้วง 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

Copyright © 2019. All rights reserved.