ที่ สน 0018.3/ว 19830 ลว. 9 พ.ย. 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ที่ สน 0018.3/ว 19830 ลว. 9 พ.ย. 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

Copyright © 2019. All rights reserved.