ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว20144 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว20144 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

Copyright © 2019. All rights reserved.