ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 20546 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอกุดบาก และนายอำเภอคำตากล้า เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการและย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 20546 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอกุดบาก และนายอำเภอคำตากล้า เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการและย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

 

 

Copyright © 2019. All rights reserved.