ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 20586 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เรียน นายอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดออกตรวจกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 20586 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เรียน นายอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดออกตรวจกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Copyright © 2019. All rights reserved.