ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20593 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจ ยืนยัน และบันทึกข้อมูลจำนวนครัวเรือนและข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผ่านระบบ ThaiQM

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20593 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจ ยืนยัน และบันทึกข้อมูลจำนวนครัวเรือนและข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผ่านระบบ ThaiQM

Copyright © 2019. All rights reserved.