ที่ สน 0018.4(อส.)/305 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.4(อส.)/305 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

Copyright © 2019. All rights reserved.