สน 0018.1/ว 670 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ “Easy English with DOPA” กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สน 0018.1/ว 670 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ “Easy English with DOPA” กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

Copyright © 2019. All rights reserved.