ที่ สน 0018.1/ 671 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาส และอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

ที่ สน 0018.1/ 671 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาส และอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

 

Copyright © 2019. All rights reserved.