ที่ สน 0018.1/ว21690 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.1/ว21690 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Copyright © 2019. All rights reserved.