ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 21811 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรองรับการใช้บังคับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565

ดาวโหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 21811 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรองรับการใช้บังคับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565

Copyright © 2019. All rights reserved.