ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 21914 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA)

ดาวโหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 21914 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA)

Copyright © 2019. All rights reserved.