ที่ สน 0018.1/ว 22424 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2565

ดาวโหลด : ที่ สน 0018.1/ว 22424 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2565

Copyright © 2019. All rights reserved.