ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/22456 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

ดาวน์โหลดประกาศจังหวัดสกลนคร : ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การพิจารณาพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง

ดาวน์โหลดบัญชีแนบท้ายประกาศจังหวัดสกลนคร : บัญชีแนบท้ายประกาศจังหวัดสกลนคร

 

Copyright © 2019. All rights reserved.