ที่ สน 0018.1/ว 750 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ถึงที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การยกเลิกการรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลและเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายและการร้องเรียน ที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

ดาวโหลด : ที่ สน 0018.1/ว 750 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ถึงที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การยกเลิกการรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลและเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายและการร้องเรียน ที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

                                      

Copyright © 2019. All rights reserved.