ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 2358 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอข้อมูลและช่องทางการติดต่อหน่วยงานเพื่อรองรับการแจ้งการจับและการควบคุมตัวตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565

ดาวโหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 2358 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอข้อมูลและช่องทางการติดต่อหน่วยงานเพื่อรองรับการแจ้งการจับและการควบคุมตัวตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565

Copyright © 2019. All rights reserved.