ที่ สน 0018.4/2566 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน และนายอำเภอส่องดาว เรื่อง ประกาศยกย่องชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.4/2566 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน และนายอำเภอส่องดาว เรื่อง ประกาศยกย่องชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

Copyright © 2019. All rights reserved.