ที่ สน 0018.1/ว 2711 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดาวโหลด : ที่ สน 0018.1/ว 2711 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Copyright © 2019. All rights reserved.