ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 3247 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เรียน ตามบัญชีแนบท้าย เรื่อง การขับเคลื่อนภารกิจตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการการความร่วมมือเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดที่เกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง

ดาวโหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 3247 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เรียน ตามบัญชีแนบท้าย เรื่อง การขับเคลื่อนภารกิจตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการการความร่วมมือเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดที่เกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง

Copyright © 2019. All rights reserved.