ที่ สน 0018.4/4932 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง ประกาศยกย่องชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.4/4932 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง ประกาศยกย่องชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

Copyright © 2019. All rights reserved.