ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 5131 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภออากาศอำนวย เรื่อง ขออนุญาตเดินทางไปราชการและะออกนอกเขตจังหวัดสกลนคร

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 5131 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภออากาศอำนวย เรื่อง ขออนุญาตเดินทางไปราชการและะออกนอกเขตจังหวัดสกลนคร

 

 

Copyright © 2019. All rights reserved.