ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว143 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอส่องดาว เรื่อง ติดตามเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ บ้านพักข้าราชการ และอาคารที่พักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว143 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอส่องดาว เรื่อง ติดตามเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ บ้านพักข้าราชการ และอาคารที่พักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Copyright © 2019. All rights reserved.