ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/5099 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ขอขยายระยะเวลาในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/5099 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ขอขยายระยะเวลาในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร

Copyright © 2019. All rights reserved.