ที่ สน 0018.1/ว5270 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.1/ว5270 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Copyright © 2019. All rights reserved.