ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5294 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอพังโคน และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง การดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและการส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมย่อยที่ 2 ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อส่งเสริมให้ราษฏรมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5294 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอพังโคน และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง การดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและการส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมย่อยที่ 2 ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อส่งเสริมให้ราษฏรมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5294 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอพังโคน และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง การดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและการส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมย่อยที่ 2 ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อส่งเสริมให้ราษฏรมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

Copyright © 2019. All rights reserved.