ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5302 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง การดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ สำหรับกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและประนีประนอมข้อพิพาทในพื้นที่หมู่บ้าน

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5302 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง การดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ สำหรับกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและประนีประนอมข้อพิพาทในพื้นที่หมู่บ้าน

Copyright © 2019. All rights reserved.