ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5290 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกหัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชนประจำตำบลที่มีผลานดีเด่น

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5290 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกหัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชนประจำตำบลที่มีผลานดีเด่น

Copyright © 2019. All rights reserved.