ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 5488 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามกฎหมายใหม่ในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดาวโหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 5488 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามกฎหมายใหม่ในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Copyright © 2019. All rights reserved.