ประกาศ/ระเบียบ/ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 5634 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร เสมียนตราจังหวัดสกลนคร หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๔ สาขาจังหวัดสกลนคร และหัวหน้าศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต ๑๒ จังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และการประชุมฯ ในเดือนมีนาคม 2566

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 5634 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 […]

1 2 3 4 151
Copyright © 2019. All rights reserved.