ประกาศ/ระเบียบ/ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5302 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง การดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ สำหรับกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและประนีประนอมข้อพิพาทในพื้นที่หมู่บ้าน

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5302 ลงวันที่ 20 […]

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5294 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอพังโคน และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง การดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและการส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมย่อยที่ 2 ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อส่งเสริมให้ราษฏรมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5294 ลงวันที่ 20 […]

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5291 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอส่องดาว เรื่อง การดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและการส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมย่อยที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อรองรับการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ (One Plan)

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5291 ลงวันที่ 20 […]

1 2 3 4 5 151
Copyright © 2019. All rights reserved.