ที่ สน 0018.4(อส.)/ว 194 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานยศและการขอเลื่อนยศกองอาสารักษาดินแดน กรณีพิเศษ ประจำปี 2566

ดาวน์โหลด ที่ สน 0018.4(อส.)/ว 194 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานยศและการขอเลื่อนยศกองอาสารักษาดินแดน กรณีพิเศษ ประจำปี 2566

Copyright © 2019. All rights reserved.