ที่ สน 0018.4/ว 203 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การเพิ่มเงินค่าตอบแทน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2566 ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง

ดาวน์โหลดที่ สน 0018.4/ว 203 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การเพิ่มเงินค่าตอบแทน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2566 ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง

Copyright © 2019. All rights reserved.