ที่ สน 0018.4/ว15262 ลงวันที่ 7 กันยายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ/ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การแต่งตั้งยศและเลื่อนชั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชั้นนายหมู่ใหญ่ลงมา ประจำปี 2566

ดาวน์โหลด ที่ สน 0018.4/ว15262 ลงวันที่ 7 กันยายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ/ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การแต่งตั้งยศและเลื่อนชั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชั้นนายหมู่ใหญ่ลงมา ประจำปี 2566

Copyright © 2019. All rights reserved.