ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 22886 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนคร และปลัดเทศบาลตำบล(ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง) เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

ดาวโหลด : การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

Copyright © 2019. All rights reserved.