ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบความรู้และความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ดาวน์โหลด : ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบความรู้และความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

 

Copyright © 2019. All rights reserved.