ที่ สน 0018.4/ว 7828 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในห้วง ๓ เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2565)

ดาวโหลด : ที่ สน 0018.4/ว 7828 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในห้วง ๓ เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2565)

Copyright © 2019. All rights reserved.