ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9849 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจติดตามการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดาวโหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9849 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจติดตามการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Copyright © 2019. All rights reserved.