ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว 4187 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ปี พ.ศ. 2566

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว 4187 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ปี พ.ศ. 2566

 

Copyright © 2019. All rights reserved.