ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ สน 0018.4/ว 11840 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ/ผู้บังคับกองรที่ สน 0018.4/ว 11840 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ/ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด/อำเภอ และกองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.4/ว 11840 ลงวันที่ 19 มิถุนายน […]

1 2 3 4 33
Copyright © 2019. All rights reserved.